.

.

.

.

.

                   

   اولين كنفرانس بين المللي بزرگان مديريت و راهبري                        همايش ملي بزرگان انرژي و فناوري هزاره سوم

 

 

 

.............................      ...............

....................................................................تقديرنامه و رضايت نامه

 

 

  •