سيستم تمام یکپارچه حرفه اي ها

سيستم تمام یکپارچه حرفه اي ها

 

 

سيستم مالی بازرگانی صنعتی 
 
يكي از قو يتـرين سيستم هاي حسابـداري مـوجود در  ايران  مي باشـد كه با امكان نمايش ضمائم اسناد از سطح تراز تا كف انبار جهت كنترل و حسابرسي حتي ميتوان ادعا نمود در جهان منحصر بفرد مي باشد. با امكان استفاده از كدينگ يونيك يا مراكز هزينه جهت تفكيك يك حساب به سطوح پايين تر ، سهولت استفاده از برنامه ، صحـت ، دقـت و سرعـت و با ارائـه بيش از 700 گـزارش مـديريتي از و يـژگيهاي بارز اين سيستم مي باشد .
سيستم حسابداري مالي :
عمليات تنظيم سند : امكان درج يك يا چند خط در  سند ، حذف و اصلاح اسناد با امكان كنترل و هشدارهاي لازم ، چاپ سند به چند روش متداول دو ستوني ـ سه ستوني ـ چهار ستوني ـ مرتب شده يا وارد شده ، گزارشات مديريتي اسناد حسابداري ، چاپ خلاصه سند ماهيانه يا دوره اي ، جستجوگر اتوماتيك در اسناد ـ جستجوگر در تمامي منوها ، ماشين حساب و انتقال رقم آن به سند ، امكان درج سند خالي در بين اسناد و اصلاح اتوماتيك مانده حسابها ، كپي كردن اسناد در يك سند جديد ، امكان ديدن ضمائم از داخل سند ، تنظيم سند فرعي با شماره مستقل ، آناليز حساب در كليه حسابها ، معرفي يك حساب در داخل منوها ، مارك حسابهاي خوانده ، مغايرت ياب جهت كليه حسابها ،  توان صدور چكهاي مدت دار به استناد اسناد دريافتني و در جريان وصول و مانده بانكها  ،  قطعي نمودن اسناد ، تنظيم سند سود و زيان ، تنظيم سند افتتاحيه و اختتاميه بصورت اتوماتيك .
عمليات صندوق : صدور قبض دريافت و پرداخت وجوه نقد با چاپ رسيد و گزارشات مديريتي گردش وجوه ،   صدور سند اتوماتيك مربوطه به تفكيك صندوق و تنخواه ها  با امكان حذف يا اصلاح
عمليات بانكي  : صدور قبض ، واريز يا حواله وجه به بـانك با چاپ رسيـد و گزارشات مديريـتي ، صـدور قبض هزينه هاي بانكي با چاپ رسيد و گزارشات مديريتي و صدور سند اتوماتيك مربوطه با امكان حذف يااصلاح .
عمليات اسناد دريافتني : صدور فرم دريافت چك از اشخاص با چاپ رسيد و گزارشات مديريتي ، صدور فرم  پرداخت چك به اشخاص ، در جريان وصول بانكها ، انتقال به بانك ، وصول چك نزد صندوق  و انتقال به چك برگشتي با چاپ رسيد و گزارشات مديريتي و صدور سند اتوماتيك مربوطه با امكان حذف يا اصلاح.
عمليات اسناد پرداختني : صدور فرم پرداخت چك و چاپ رسيد و تنظيم سند اتوماتيك ، صدور فرم خروج  چك  از بانك ياابطال چك با چاپ و صدورسند اتوماتيك مربوطه و گزارشات مديريتي ، امكان معرفي دسته چك  صدور اتوماتيك چك با امكان حذف يا اصلاح .
اسناد انتظامي دريافتني : صدور فرم دريافت و عودت اسناد انتظامي از مشتريان يا كاركنان وچاپ رسيد و تنظيم سند اتوماتيك و گزارشات مديريتي با امكان حذف يا اصلاح .
اسناد انتظامي پرداختني : صدور اسناد انتظامي پرداختي به اشخاص و شركتها و عودت اين اسناد با امكان چاپ  رسيد و تنظيم سند اتوماتيك و گزارشات مديريتي با امكان حذف يا اصلاح.
دفاتر : دفتر روزنـامه - دفتر معين ـ دفتر تفصيلي - دفتر كل و  مـركز هزينه و پروژه ها باانتخاب نوع دفتر و حساب مورد نظركه از هر تاريخي بتوان حساب را رؤيت و چاپ نمود.
خلاصه عملكرد دفا تر  : در اين قسمت ميتوان از چرخش و مانده يك حساب تا حسابي ديگر گزارش  تهيه  نمود   بعنوان مثال از اولين حساب هزينه تا آخرين حساب هزينه در يك محدوده زمـاني خاص ، سيـستم گردش  حسابها را محاسبه و در اختيارگذارد.
ارائه ليست ازآخرين بدهكاران و بستا نكاران  :  با تاييـد اسنـاد در هر لحظه چگونگي گردش مالي بدهكاران و بستانكاران در ااختيار شما قرار مي گيرد.1
ترازها ي آزمايشي : تراز در سطح كل ـ معين ـ تفصيلي به تفكيك مراكز هزينه و پروژه ها ـ تعديلات ـ مقايسه اي ـ تلفيقي بصورت 2 ـ 4  ـ 8  ستوني.
سود و زيان مديريتي  : ارائه گزارش سود و زيان با  احتساب قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به صورت  روزانه   (مقايسه اي ) ـ هفتگي (مقايسه اي ) ـ ماهيانه (مقايسه اي ) ـ ساليانه ( مقايسه اي )و عملكرد سود وزيان .
گزارشات ويژه : گزارش خزانه داري شامل عملكرد يك بانك به شرح  : موجودي بانك ـ اسناد در جريان وصول موجود در آن بانك ـ اسناد پرداختني آن بانك و برآورد مانده بانك در آينده .
ساخت گزارشات مالي : امكان معرفي گزارشات مالي دلخواه با احتساب درصد مورد نظر ( RPG ) .
حسابها ي سكرت : امكان معرفي حسابهاي سكرت كه فقط افراد خاص تعريف شده قادر به ديدن آن حسابها مي باشند .
تغييرسال مالي : امكان دسترسي به سالهاي مالي قبل و بعد به راحتي و از داخل برنامه .
كنترل هاي سيستم : كنترل اسناد پرداختني سررسيد شده ـ كنترل اسناد دريافتني سررسيد شده ـ كنترل   مشتريان بي اعتبار در موقع تسويه و صدور فاكتور ـ كنترل سقف اعتبار ريالي مشتريان ـ كنترل سقف اعتبار زماني مشتريان ـ غيرفعال كردن يك كد حساب به منظور عدم چرخش در حسابها ـ  امكان  ويرايش اسناد  حتي بعد از تاييد ( تا قبل از صدور سند افتتاحيه ) به منظور اصلاح مانده حساب ـ امكان تشكيل يك گروه حساب براي افراديكه داراي چند حساب در سيستم مي باشند ـ  قابليت اجراي برنامه در شبكه NT-NOVELL - WORKGROUP  - Domain  همزماني همه قسمتها جهت عمليات ، ايجاد صدها سيستم مستقل حسابداري و بازرگاني در يك سيستم براي شركتهائي كه داراي شركتهاي تحت پوشش مي باشند و ارائه  يك تراز كل از كليه اين شركتها  و...
ب ) سيستم بازرگاني و توزيع درون مرزي و برون مرزي  :
اين سيستم بدون هيچگونه ترديدي به گواه مصرف كنندگان ، ناظران و كارشناسان بيطرف حرف اول را در صنعت نرم افزاري ايران ميزند  امكان صدور فاكتورهاي خريد ـ فروش ـ مرجوعي از بيش از يكصد استيشن بصورت هـمزمان ـ امـكان  فـروش محـصولات بصورت S.I.M يا FIFO يا LIFO باامكان نمايش قيمت ميانگين موزون و محاسبه دقيق سود و زيان هر كالا در لحظه ـ داراي سيستم بازاريابي و پخش با پورسانت بصورت پارامتريك و قابل تنظيم با هرگونه سيستم موجود در شركت ـ صدور سند اتوماتيك براي كليه موارد فوق ـ امكان صـدور پـيش فـاكتور و رزرو كالا ودرخواسـت خريد كالا بيش از 11000 گزارش مديريتي كه حرف اول را در گزارشات مديريتي ميزند ـ امكان محاسبه وزن وحجم كالا در موقع صدور فاكتور جهت توزيع و انتخاب نوع وسيله حمل جهت بـازارهاي داخلي و خارجـي ـ  امكان صـدور حـواله كلي و جـزئي جهت خروج كالا از انبار ها ـ امكان تعريف بيش از 900 انبار ، 1/000/000 قلم كالا و 1/000/000 مشتري تنظيم كارنامه پخش و منطقه بندي اتوماتيك جهت توزيع كالا ـ تنظيم كارنامه تسويه و ورود وخروج اتوماتيك كالا از هر انباردرموقع تنظيم فاكتورها ـ كنترل دقيق و منحصر بفرد در تنظيم فاكتور ازنظر كسورات و اضافات فاكتور و برگشت دقيق آن در موقع مرجوع  از  خريد  يا فروش با امكان اصلاح توسط مصرف كننده و  تنظيم صدور  سند مربوطه به سيستم مالي ـ تنظيم و صدور حواله مواد اوليه به كاردر جريان ساخت جهت واحد هاي توليدي از ديگر امكانات بسيار اين نرم افزار مي باشد.
گزارشات كالا : گردش كالا از نظر تعدادي ـ ريالي ـ حجمي ـ  وزني ـ  تاريخ انقضاء سررسيد شده ـ كالاي داراي شماره فني  يا سريال ـ كالاهاي راكد ـ گزارشات مديريتي خريد وفروش ـ  انبارگرداني سه مرحله اي و تعديل آن ، برآورد قيمت تمام شده كالاي خريدار ي شده جهت فروش ـ تنظيم  حواله و صدور حواله كسورات و اضافات و ضايعات و انتقال كالا بين انبارها ـ امكان تعديل تعداد و قيمت كالا در فاكتورهاي خريد ومحاسبه سود و زيان مجدد براساس اطلاعات جديد .
سيستم گزارشات دارايي : شامل خلاصه عملكرد فاكتورهاي فروش ـ  خلاصه عملكرد فاكتورهاي خريد ـ  خلاصه عملكرد فروشندگان فاقد كد اقتصادي
 
 
 

سیستم پیمانکاری

 

در اين سيستم امكان معرفي پروژه هاي گوناگون و مراكز هزينه هاي مختلف را فراهم مي آورد كه در اين زمينه با توجه به ايجاد مراكز هزينه ، توانايي ارائه گزارش بهاي تمام شده يا سود و زيان هر پروژه را به طور تفكيكي خواهد داشت .  اين سيستم در شركت هاي ساختماني كه به صورت مشترك كار مي كنند قابليت و امكان به كار گيري سيستم بازرگاني و پيمانكاري را به طور همزمان دارد به طوري كه در سيستم بازرگاني هنگام ورود كالا به انبار مي توان پروژه مورد نظر را مشخص كرده و در هنگام خروج كالا از انبار و مصرف آن ، مواد مصرفي را به پروژه مورد نظر انتقال داد و در نتيجه مواد و مصالح پايه كار در هر پروژه به طور مجزا قابل نمايش باشد .

    

         اهم اطلاعات موضوعي در ارتباط با انجام كار پيمانكاري به ترتيب ذيل مي باشد :
 
 
 
      مختصات ارائه كار در پيمان ها :
             مقايسه برآورد پيش فرض يا استاندارد هر پيمان با حالت واقعي همان پيمان .
 • روش تقسيم بندي كار .

 • تخصيص نيروي كار .

 • برآورد زمان انجام كار .

 • محاسبه هزينه هاي مربوطه با توجه به محيط ، نوع ، محل ، ابزار و مواد مورد نياز كار .

مديريت نيروي انساني :

 • كنترل حضور و غياب و شيفت كاري .
 • محاسبه دستمزد بر مبناي پيمان هاي مختلف .

 • محاسبه حق بيمه و ارائه آن به سازمان تامين اجتماعي .

 • به كارگيري صحيح و مفيد مواد و ابزار .

 • پرداخت هاي متفرقه ( مساعده ، علي الحساب ، تنخواه گردان و غيره ) .

 • پيگيري وصول وام ها و علي الحساب ها .

 • «       و ثبت سوابق و مرخصي پرسنلي و ميزان ذخيره ي سنوات خدمت پرسنل .

نگهداري حساب ها  :

 • نگهداري حساب پيمان ها به طور جداگانه .

 • «         هزينه هاي جاري به تفكيك محل هزينه .

 • «         هزينه هاي حقوق و دستمزد به تفكيك پرسنل هر پيمان .

 • «         و تهيه سود و زيان هر پيمان .

 • «         حساب هاي بانكي مرتبط با هر پيمان .

 • «         موجودي ملزومات مصرفي با حفظ اطلاعات ورود و خروج آنها به صورت مختلف ناشي از خريد و برگشت آن ، مصرف مواد و ملزومات به تفكيك هر پروژه با نرخ قيمت تمام شده با روش S.I.M

 •  

 • ( روش شناسايي ويژه ) .

 • كنترل صحت عمليات اسناد دريافتني و پرداختني ( چك هاي دريافتي و پرداختي ) .

 • قيمت تمام شده تفكيكي هر پيمان .

 • تهبه صورت وضعيت فعاليت ها در دوره هاي مختلف هر پيمان .

 • جابه جايي ابزار گران قيمت در ميان پيمان ها .

 • كنترل مواد و ابزار مورد نياز و برآورد شده نزد هر فرد استفاده كننده در هر پيمان

 • هزينه استهلاك براي هر پيمان .

سيستم كنترل پروژه :

اين سيستم به مديريت امكان بررسي لحظه اي هر پروژه را با امكان مقايسه پيش فرض هزينه و مواد و مصالح با كار واقعي را مي دهد و همچنين درصد پيشرفت پروژه و هزينه هاي ماههاي آتي پروژه را مشخص مي نمايد

سيستم خدماتي  :

 • اين سيستم ضمن داشتن بيشترين مختصات تعريف شده در سيستم هاي مالي بازرگاني ، داراي ويژگي هاي ذيل نيز مي باشند :

 • امكان تعريف تمامي انواع خدمات .

 • صدور فاكتور جهت خدمات مورد نظر .

 • صدور سند و فاكتور فروش خدمات به صورت اتوماتيك .

 • ارائه گزارشات فروش مديريتي .

سيستم شعب و شركتهاي تابعه :

ايجاد سيستمهاي مالي مستقل جهت شركتهاي تابعه و وابسته با گزارشات سود و زيان تفكيكي  هر سيستم همراه با ارائه يك تراز در سطح كل از كليه شركتها در لحظه

 

 

 

 
سيستم پرسنلي ، حقوق و دستمزد 
 
سيستم پرسنلي و اداري ، حقوق و دستمزد شامل دو بخش ذيل ميباشد
 
بخش اول : سيستم پرسنلي
در سيستم پرسنلي موجود كليه اطلاعات شخصي و اداري افراد نگهداري مي شود و امكان هرگونه ثبت ، نگهداري و صدور احكام كارگزيني ، مرخصي ها ، غيبتها ،ماموريتها و غيره را در كليه حالتهاي استخدامي اعم از كشوري و شركتي ، قانون كار و كارمزد ساعتي را دارا مي باشد اين سيستم همچنين قابليت چاپ گزارشات پارامتريك متنوع را مطابق خواست و تعريف كاربر فراهم مي سازد
قابليتهاي عمومی و كاربردي سيستم پرسنلي و اداري
1ـ سيستم داراي امكاناتي از قبيل گزارش هاي استاندارد مطابق سليقه و دلخواه كاربر طراحي شده و در صورت لزوم ذخيره و در مراحل بعدي مجددا از همين گزارش ها استفاده مي گردد.
2 ـ امكان گرفتن چاپ از احكام صادر شده مطابق فرمت خاص و استاندارد برابر قوانين كار و نظام هماهنگ كاركنان دولت .
3 ـ امكان استفاده از سيستم استاندارد منوي چاپ ، جهت چاپ ، ذخيره سازي در فايل و يا نمايش بر روي صفحه نمايشگر
4 ـ استفاده از كدهاي معرفي شده سيستم در هر مرحله از فايلها با استفاده از فايل اطلاعات پرسنل و ماشين حساب بمنظورعمليات كمكي .
5 ـ قابليت استفاده از ورود و خروج كاركنان بصورت مستقل و يا لينك به ساعت كارت زني .
6 ـ امكان نصب سيستم بصورت تك كاربره و يا شبكه .
7 ـ امكان محاسبات مرخصي ماهيانه بصورت اتوماتيك در پايان هر ماه و گزارشات لازم از مانده مرخصي و مرخصي هاي   ا ستفاده شده .
8 ـ امكان انتقال كليه اطلاعات مورد نياز حقوق و دستمزد .
9 - امكان تغييرات پارامترهاي ثابت سيستم مانند حداكثر مرخصي استحقاقي و استعلاجي ، فوق العاده روزانه ، نام شركت و غيره مطابق آخرين تغييرات قوانين و يا مقررات داخلي شركت .
 
بخش دوم : سيستم حقوق و دستمزد
سيستم حقوق و دستمزد با توجه به امكان لينك با سيستم پرسنلي كليه اطلاعات موجود مورد نياز درسيستم   پرسنلي را استخراج و  ضمن استفاده از اطلاعات  موجود در فايلهاي خودش محاسبات ماهيانه را  انجام مي دهد . اين سيستم بدليل پيش بيني معوقه ها ، ما به التفاوت و كسورات گذشته را به طور كامل انجام داده و امكان  گزارشات كامل شامل ليست  حقوق ، فيش  حقوق  ، بيمه ، ماليات و  غيره را  مهيا  مي سازد و  هر  نوع گزارش پارامتريك عمومي را مطابق خواست كاربر فراهم ساخته ،  ضمن اينكه امكانات مديريتي سيستم  هر نوع تغييرات پارامترهاي ثابت سيستم و جداول مالياتي را در صورت نياز فراهم مي سازد .
امكان لينك با سيستم حسابداري قابليت صدور سند حسابداري نيز امكان پذير مي باشد .
قابليتهاي عمومي و كاربردي سيستم حقوق و دستمزد
1 ـ‌ اين سيستم ضمن تهيه كليه گزارشات استاندارد جهت مراكز مختلف قابليت تهيه هر نوع گزارش پارامتريك را بصورت گستره فراهم آورده ضمن اينكه كليه ضرايب و استانداردهاي محاسباتي را با تعاريف انواع مزايا ، كسورات ، وام ،  نوبتكاري ، و غيره را به صورت متنوع تهيه مينمايد .
2 ـ اين سيستم انباشته هاي حقـوق را در سنـوات گذشتـه و حـال نگهـداري مي نمايد و تـمامي اين انباشتـه ها با تـوجه به تغييرات احكام به روز شده و امكان هر گونه محاسبـات معوقـه جهت حقـوق و مـزايا و يا كسوراتي شامل بيمه ، ماليات، غيبت و غيره را شامل مي شود .
3 ـ امكان تعيين رمز عبور براي كليه كاربران با مشخص كردن سطح دسترسي آنان .
4 ـ امكان معرفي هر نوع پرداخت و كسور و وام بـا مشخصه خاص بيـمه پذير ، ماليات پذير ، مشمول اضافه كار ، مستمر ، نوع فرم ، ضريب محاسبه ، حقوق پايه يا مزايا و غيره را در دو حالت            (بله يا خير ) معرفي مي نمايد .
5 ـ‌ امكان دسترسي مستقيم به فايل اصلي حقوق و فايل پرداختها و كسورات جهت كاربران ارشد .
6 ـ‌ تهيه هر نوع گزارش مطابق فرمت هاي استاندارد روي چاپگر ، صفحه نمايش و ديـسكت و گزارشات پارامتريك عمومي مطابق سليقه و خواست كاربران .
7 ـ امكان معرفي و تغيير پارامترهاي ثابت سيستم مانند حداقل و حداكثر حقوق ، سقف پرداخت حق بيمه ، ضرايب محاسبه اضافه كار جهت كاركنان تابع قانون كاريا نظام هماهنگ ، ساعت كاري
عادي ماهيـانه و روزانه ، بـن كالا و غيره
8 ـ معرفي ميزان نرخ جدول مالياتي جهت كاركنان ثابت و حق الزحمه اي  .
9 ـ‌ امكان صدور سند حسابداري و انتقال كليه اطلاعات مربوط به حقوق ودستمزد به صورت اتوماتيك .
10 – امكان گزارشات اختصاصي مربوط به سازمان تامين اجتماعي در ديسكت ، خلاصه وضعيت با رعايط معافيت هاي مخصوص به كارمند ، كارفرما و ...  .
در صورت نياز آماده پاسخگويي به سوالات تخصصي شما مي باشيم .
 
 
 
سيستم اموال 
 
اموال و ماشين آلات بخش مهمي از سرمايه گذاري يك واحد اقتصادي را تشكيل مي دهد .  نظارت دقيق بر موجوديت ، وضعيت ، نقل و انتقال ،تعميرات ،
كاهش يا افزايش قيمت تمام شده   فروش يا اسقاط و محاسبه هزينه استهلاك و براورد ذخيره آن يك ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد . مديريت موفق
با آگاهي داشتن از اطلاعات به روز مي تواند تصميم صحيح را  اتخاذ نمايد .
اهميت اين سيستم و دليل ثبت اموال به استناد فاكتور هاي خريد و صدور سند اتوماتيك در سيستم مالي و انتقال اموال و اثاثيه يا ماشين آلات
به اشخاص يا واحد هاي مورد نظر و ارائه گزارشات مديريتي در رابطه تمامي موارد مي باشد .
امكانات سيستم :
تعريف طبقه بندي اموال براساس استانداردهاي موجود
تعريف اموال به صورت  ( پارامتريك ) ( دلخواه  ) (  اتوماتيك ) ـ  خريد اموال ـ فروش اموال ـ انتقال اموال ـ اسقاط اموال ـ كاهش يا افزايش نرخ تمام شده ـ
صدور سند اتوماتيك به سيستم مالي
تعريف طول عمر اموال
تعريف گدينگ مراكز و استقرار اموال در سطوح انتخابي
امكان تعريف نوع شماره گذاري پلاك اموال به سه روش : پانچ پلاك اموال  ، پلاك اموال بصورت سريال توسط سيستم ، پلاك اموال معادل باكد اموال .
امكان پانچ اطلاعات شناسنامه اي كامل اموال شامل موارد : كد اموال (يا بر چسب اموال ) ، نام اموال ، مشخصات اموال ، شماره كارت اموال ، شمارش  اموال ،
شماره پلا ك اموال ، فروشنده اموال ، قيمت تمام شده ، استهلاك انباشته اموال ، شماره رسيد انبار ، شماره سند حسابداري خريد اموال، مركز استقرار اموال ،
شماره پرسنلي  فرد تحويل گيرنده اموال ، تاريخ تحويل و شماره حواله انبار ، ارزش اسقاط اموال.
امكان تعريف كليه اطلاعات عمليات طي دوره براي اموال از جمله نقل و انتقالات اموال  از يك مركز به مركز ديگر و يا از يك فرد به فرد ديگر .
نگهداري اطلاعات كامل مربوط به تعميرات اساسي اموال شامل مبلغ تعميرات ، تاريخ تعميرات و شرح تعميرات انجام شده .
اصلاح قيمت تمام شده اموال بر اساس تعميرات اساسي انجام شده و نيز لحاظ كردن  قيمت تمام شده جديدي در محاسبه استهلاك اموال .
نگهداري اطلاعات مربوط به فروش اموال شامل قيمت تمام شده ، كد خريدار ، تاريخ فروش ، شماره سند حسابداري ، فروش اموال ، محل واريز وجه .
اخذ گزارشات متنوع از اطلاعات سيستم به شرح ذيل :
فهرست اموال
فهرست اموال اسقاطي
فهرست اموال فروش رفته
فهرست اموال اجاره اي
گزارش نقل وانتقالات اموال
گزارش تعميرات اساسي اموال
گزارش ليست استهلاك اموال
فهرست اموال استهلاك پذير
فهرست اموال استهلاك ناپذير
فهرست اموال مصرفي
فهرست اموال غير مصرفي يا بادوام
فهرست اموال نامشهود
فهرست اموال مشهود
فهرست اموال در حكم مصرف در كليه گزارشات فوق امكان اعمال شرط بر روي  كد اموال ، شماره پلاك ، تاريخ  خريد ،
تاريخ تحويل ، مركز هزينه محل استقرار و كد پرسنلي تحويل گيرنده را فراهم مي آورد .
امكان جستجوي كليه اطلاعات موجود در سيستم و امكان استفاده از سيستم درشبكه هاي
NOVELL-NT- WORKGROUP  - Domain
امكان محاسبه استهلاك اموال بصورت ساليانه يا ماهيانه
دكتر اموال جهت عيب يابي و مغايرت يابي
 
 
 
 

 

 •