سیستم محاسبه آب بهاء مشترکین

سیستم محاسبه آب بهاء مشترکین

تعریف مشترکین 

محاسبه آب بهاء

محاسبه بدهکاری و بستانکاری

صدور فیش آب بهاء

محاسبه آب بهاء به روشهای ( صعودی ، پلکانی، افزایشی )

تعریف مناطق

تعریف مسیر

تعریف مأمورین مراجعه کننده

وضعیت مراجعه مأمور

تعریف کنتور

اصلاح فیش مشترکین

گزارشات مدیریتی در سطح کلان و جزء

امکان تعریف چند کنتور برای یک شخص در مناطق مختلف

چاپ لیزری فیش

سطوح دسترسی

امکان تعریف کاربران سیستم

 

  •