گزارشات مدیریتی

گزارشات مدیریتی

این سیستم دارای گزارشات متنوع مدیریتی میباشد که خروجی گزارشات به صورت excel ، pdf و نمودارهای متنوع و چاپ رنگی از کلیه گزارشات میباشد.

کلیه گزارش های سیستم های مالی و بازرگانی ، خرید ، فروش ، حساب ها ، مشتریان و ... به فرمت های چاپ و خروجی های مختلف و با قابلیت تغییر گزارش در این سیستم گرفته میشود.

 

با پشتیبانی سالیانه به صورت رایگان

 

  •